Můžeme vám
pomoci?

Jsme tu pro Vás!
Neváhejte nás kontaktovat.

Zásady ochrany osobních údajů

1. PŘEHLED OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OBECNÉ INFORMACE

Záleží nám na ochraně Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů. Proto si prosím pozorně přečtěte tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“). V těchto Zásadách naleznete informace o tom, za jakými účely jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jaké typy a kategorie osobních údajů jsou zpracovávány (tzn. čí a jaké osobní údaje jsou zpracovávány) a na jakém právním základě jsou Vaše údaje zpracovávány. Tento dokument dále obsahuje informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči správci můžete uplatnit.

Pro účely těchto Zásad mají následující pojmy tento význam:

GDPR“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

osobními údaji“ se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

KONTAKTNÍ INFORMACE NA „SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ (VE SMYSLU GDPR)

Správcem osobních údajů na těchto webových stránkách je:

Industrie – und Handelskammer Chemnitz
Straße der Nationen 25
09111 Chemnitz
Německo

Telefon: +49 371 6900-0
E-mail: chemnitz@chemnitz.ihk.de

Správcem osobních údajů je právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích pro zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

URČENÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Justitiar der IHK Chemnitz,
Datenschutzbeauftragter
Region Chemnitz
Industrie – und Handelskammer Chemnitz
Straße der Nationen 25
09111 Chemnitz
Německo

Telefon: 0371 / 6900-1122
E-mail: datenschutz@chemnitz.ihk.de

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE

Kdo je odpovědný za zpracování osobních údajů na této webové stránce (kdo je správcem osobních údajů)?

Osobní údaje na této webové stránce zpracovává provozovatel webové stránky, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

Jakým způsobem a za jakými účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

1. Vyřizování žádostí, dotazů a podnětů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste vyplnili jednotlivá pole kontaktního formuláře. Nejčastěji se jedná o osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa, telefonní číslo a případně veškeré další údaje, které se nám rozhodnete poskytnout prostřednictvím formuláře pro otázky nebo prostřednictvím emailu pro účely kontaktu s Vámi, jakož i pro účely vyřízení Vašeho dotazu, žádosti nebo podnětu, případně k jiné činnosti související s Vaší žádostí, dotazem nebo podnětem.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem, dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, na zajištění fungování naší administrativy a poskytování pomoci a podpory subjektům údajů. V případě, že se z Vaší strany jedná o požadavek v souvislosti s uplatněním Vašeho práva podle GDPR, právním základem zpracování Vašich údajů je plnění naší zákonné povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší žádosti, dotazu nebo podnětu nebo po dobu nezbytnou pro přijetí určitého opatření v souvislosti s Vaší žádostí, dotazem nebo podnětem, ne však po dobu delší než 3 let. Po uplynutí uvedených dob budou uvedené osobní údaje zlikvidovány.

2. Poskytování, zlepšování a optimalizace našich webových stránek

Naše informační systémy automaticky zaznamenávají další údaje při návštěvě našich webových stránek. Může se jednat především o technické informace jako např. data logů, které představují data a informace, jež jsou servery správce automaticky ukládány kdykoliv subjekt navštíví stránku (zejména IP adresa, čas přístupu, údaje o hardware a software, který subjekt používá, počet kliků, stránky, jež subjekt uvidí nebo jejich pořadí a čas, který na stránkách stráví a jiné). Nebo dále informace, které správce získá prostřednictvím sociálních pluginů provozovaných třetími stranami Tyto informace se automaticky zaznamenávají při přístupu na naše webové stránky.

Část informací je generována pro zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další osobní údaje mohou být využity k analýze vašeho uživatelského chování.
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem, dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR na zajištění řádného provozu našich webových stránek a optimalizaci jejích funkcionalit a souhlas se zpracováním osobních údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR (nastavení prohlížeče – povolení cookies se považuje za souhlas se zpracováním).

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu v závislosti na typu osobních údajů, maximálně však po dobu existence Vašeho uživatelského konta a po dobu 3 let od zániku Vašeho uživatelského konta z důvodu obrany proti Vašim případným nárokům.

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje?

Správce může zpřístupnit Vaše osobní údaje v následujících případech:

 • pokud taková povinnost vyplývá z platných právních předpisů, zejména na žádost orgánů činných v trestním řízení, soudů, soudním exekutorům, insolvenčním správcům, státním orgánům a jiným subjektům veřejné moci v případech, kdy příslušné právní předpisy ukládají správci povinnost poskytnout předmětné osobní údaje;
 • pokud je to nezbytné pro splnění našich povinností a při zabezpečení našich oprávněných zájmů, zejména našim advokátům, poradcům, auditorům, poskytovatelům IT služeb, marketingovým a reklamním agenturám apod.

Jaká práva máte, pokud se jedná o vaše osobní údaje?

Máte právo kdykoli obdržet informace o zdroji, příjemcích a účelu Vašich osobních údajů, aniž byste museli zaplatit poplatek za poskytnutí. Máte také právo na opravu, omezení nebo v určitých případech na vymazání Vašich osobních údajů a na podání námitky proti zpracování osobních údajů. Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat pomocí údajů uvedených v sekci " KONTAKTNÍ INFORMACE NA „SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ“. Máte také právo podat stížnost příslušné kontrolní agentuře. Bližší informace ohledně jednotlivých práv jsou uvedeny níže.

Využívání analytických nástrojů a nástrojů poskytovaných třetími stranami

Je možné, že vaše prohlížecí nástroje budou při návštěvě našich webových stránek statisticky analyzovány. Takové analýzy se provádějí především pomocí souborů cookies a analytickými programy. Analýza uživatelského chování se zpravidla provádí anonymně; tj. uživatelské chování nemůže být zpětně přiřazeno ke konkrétní osobě. Máte možnost podat námitky proti takovým analýzám, nebo jim můžete předejít nevyužitím určitých nástrojů. Podrobné informace naleznete níže.

2. OBECNÉ INFORMACE A POVINNÉ INFORMACE

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJÍCH ZABEZPEČENÍ

Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, jsou chráněny přiměřenými technickými prostředky a bezpečnostními opatřeními, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu nebo zneužití těchto osobních údajů. Neustále zlepšujeme a implementujeme nová administrativní, technická a organizační opatření k zajištění přiměřené bezpečnosti osobních údajů.
Bez ohledu na všechny naše opatření je potřeba mít na paměti, že přenos dat přes veřejnou síť internetu (např. e-mail apod.), ani jakékoliv ukládání elektronických dat nemůže byť 100 % bezpečné.

Části našich webových stránek mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran, které nejsou vlastněny ani provozovány správcem. Správce nemá žádnou kontrolu nad těmito webovými stránkami a službami. Tyto webové stránky mohou používat vlastní nástroje k získávání informací a údajů o Vás včetně Vašich osobních údajů.

SSL a/nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například objednávky nebo dotazy, které nám podáváte jako provozovateli webových stránek, používá tento webový server buď SSL nebo TLS šifrovací program. Šifrované připojení můžete rozpoznat zkontrolováním, zda adresový řádek prohlížeče přepíná z "http: //" na "https: //" a také podle vzhledu ikony zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, osobní údaje, které nám předáváte, nemohou být přečteny třetími stranami.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Široká škála transakcí zpracování osobních údajů je možná pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Chcete-li tak učinit, vše, co musíte udělat, je zaslat nám neformálním upozorněním prostřednictvím e-mailu. Tímto není dotčena legálnost předchozího shromažďování osobních údajů, ani možnost dalšího zpracovávání v případech kdy správce disponuje jiným zákonným důvodem. V případech udělení souhlasu se zpracováním cookies, lze tento souhlas odvolat, a to stejným způsobem, jak byl souhlas udělen, tj. v nastavení prohlížeče.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, dle čl. 15 GDPR, zejména máte právo požadovat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím (opakované zpřístupnění osobních údajů může správce zpoplatnit):

 • účely zpracování osobních údajů;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo požadovat od správce, aby bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají a se zřetelem k účelu zpracování osobních údajů i právo na doplnění Vašich neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat od správce, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají pokud:

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • jste odvolali svůj souhlas s jejich zpracováním, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování;
 • byly Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně;
 • existuje důvod pro výmaz za účelem splnění právní povinnosti stanovené nařízením GDPR, příslušným předpisem nebo v závazné mezinárodní smlouvě; nebo
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR (nabídka služeb informační společnosti dítěti).

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat od správce, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;
 • správce už nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesli jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom Vám nebo třetí osobě předali veškeré osobní údaje v běžně používaném, strojově čitelném formátu, a to za předpokladu, že zpracování osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy a zároveň se zpracování provádí automatizovanými prostředky. Pokud požádáte o přímý přenos osobních údajů jinému správci, bude to provedeno pouze tehdy, pokud je to technicky možné.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; právo vznést námitku proti přímému marketingu

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud se tyto údaje týkají zpracování na základě oprávněného zájmu správce, tj. zejména pro účely přímého marketingu. Na základě Vaší námitky vyhodnotíme, jestli s ohledem na Vaši konkrétní situaci, převažuje zájem na ochraně Vašeho oprávněného zájmu, Vašich práv a svobod nad ochranou našich oprávněných zájmů, které sledujeme zpracováváním Vašich osobních údajů nebo pro účely určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty, s jejichž osobními údaji bylo nakládáno, právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členské zemi EU, kde mají trvalé bydliště, zaměstnání nebo na místě, kde došlo k údajnému porušení ochrany osobních údajů. Právo na podání stížnosti je účinné bez ohledu na jakékoli jiné (správní nebo soudní) právní prostředky.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE

COOKIES

Správce používá na svých webových stránkách programy (soubory) cookies pro získávání informací o uživatelích. Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají ve Vašem zařízení (např. v mobilu nebo počítači) při používaní webových stránek (portálu) a na určitou dobu uchovává informace o Vašich zařízeních, krocích a nastaveních. Soubor cookies umožňuje při Vaší další návštěvě rozpoznat Váš prohlížeč nebo ukládat Vaše nastavení a jiné informace. Jedná se o běžnou praxi většiny webových portálů.

Soubory cookies můžete kontrolovat a/nebo vymazat podle uvážení – podrobnosti naleznete na stránce http://www.allaboutcookies.org/. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve Vašem zařízení. Pomocí Vašeho prohlížeče si můžete nastavit, jak má prohlížeč zpracovávat cookies nebo používání cookies úplně zakázat nebo nastavit, aby od Vás byl vždy předem požadován souhlas s použitím konkrétního cookies souboru. Vezměte však na vědomí, že některé části webových stránek nemusí bez použití cookies pracovat správně nebo některé funkcionality nemusí být dostupné vůbec.

Správce může umístit do Vašeho zařízení vlastní soubory cookies, přičemž informace a údaje získané z těchto souborů se řídí těmito Zásadami.
V rámci našich webových stránek můžeme používat dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies a/nebo session cookies. Zatím co session cookies se vymažou po ukončení (zavření) Vašeho prohlížeče při dané návštěvě, persistent cookies zůstanou ve Vašem zařízení i po ukončení i po zavření Vašeho prohlížeče a použijí se při Vaší další návštěvě našich stránek.
Naše webové stránky mohou používat i jiné nástroje na sledování a zjišťování informací o uživatelích s podobnou funkcionalitou (např. web beacony, Flash cookies, sledovací URL).
Správce používá cookies a podobné sledovací nástroje k více účelům, zejména za účelem:

a. zpřístupnění, provozování webových stránek a jejích funkcionalit v požadované kvalitě a komfortu pro uživatele;
b. zpřístupnění a provozování webových stránek na různých zařízeních a prohlížečích;
c. monitorování a analýzy výkonu, provozu a efektivity webových stránek a jejích zlepšení, např. kolik návštěvníků (uživatelů) stránky navštívilo nebo jaké prohlížeče používají;
d. zabráněni zneužití stránek a prevence a odhalení podvodného nebo jinak nevhodného jednání.

Na stránkách umisťujeme taktéž soubory cookies našich obchodních partnerů a třetích stran, zejména analytické cookies (Google Analytics), které umožňují analyzovat, jak návštěvníci (uživatelé) naše stránky používají. Osobní údaje z těchto cookies získávají přímo jejich provozovatelé a správce k nim nemá přístup. Bližší informace ohledně analytických nástrojů uvádíme níže v článku 4.

SERVEROVÝ ZÁZNAM SOUBORŮ

Provozovatel těchto webových stránek automaticky sbírá a ukládá informace o takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky sdělí. Informace obsahují:

 • Typ a verze použitého prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • URL adresa
 • Název hostitelova přístupového počítače
 • Doba odpovědi serveru
 • IP adresa

Tyto údaje nejsou slučovány s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou zaznamenávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o technicky bezchybné zobrazení a optimalizaci webových stránek. K tomu je třeba zaznamenat soubory protokolu serveru.

4. NÁSTROJE PRO ANALÝZU A REKLAMA

GOOGLE ANALYTICS

Tento web používá funkce služby analýzy webových stránek Google Analytics. Poskytovatelem této služby je společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics používá tzv. cookies. Informace vygenerované cookies při používání tohoto webu jsou obvykle přenášeny na server Google ve Spojených státech, kde jsou uloženy.

IP anonymizace

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Jejím výsledkem je, že vaše IP adresa je společnosti Google ve členských státech Evropské unie nebo ve státech, které ratifikovaly Úmluvu o Evropském hospodářském prostoru před jejím předáváním do Spojených států zkrácena. Plná IP adresa bude přenášena na jeden ze serverů společnosti Google ve Spojených státech a zkrácena pouze ve výjimečných případech. V zájmu provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace použije k analýze vašeho využívání těchto webových stránek k vytváření přehledů o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli těchto webových stránek, které souvisejí s používáním webu a Internetu. Adresa IP předaná ve spojení se službou Google Analytics z vašeho prohlížeče nesmí být sloučeny s jinými údaji, které má společnost Google k dispozici.

Prohlížeč plug-in

Máte možnost zabránit uchovávání souborů cookies pomocí příslušných změn nastavení prohlížeče. Musíme však upozornit, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce webové stránky. Kromě toho máte možnost zabránit zaznamenávání údajů vygenerovaných souborem cookies a souvisejících s používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google, stejně jako zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Stížnost proti zaznamenávání osobních údajů

Máte možnost zabránit zaznamenávání osobních údajů prostřednictvím služby Google Analytics klepnutím na následující odkaz. Výsledkem bude umístění cookies pro odhlášení, které zabrání nahrávání vašich osobních údajů během budoucích návštěv na těchto webových stránkách: Google Analytics deaktivace.
Další informace o manipulaci s uživatelskými daty pomocí služby Google Analytics naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

Smlouva o zpracování osobních údajů s Google

Uzavřeli jsme smlouvu s Googlem o zpracování smluvních dat a při používání služby Google Analytics jsou implementována přísná ustanovení německých dozorových autorit pro ochranu osobních údajů.

Demografické parametry poskytované službou Google Analytics

Tento web používá funkci "demografické parametry" poskytované službou Google Analytics. Služba umožňuje vytvářet zprávy poskytující informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webových stránek. Zdrojem těchto informací je reklama společnosti Google související se zájmy, stejně jako údaje návštěvníků získané od poskytovatelů třetích stran. Tato data nemohou být přiřazena ke konkrétní osobě. Máte možnost tuto funkci kdykoli deaktivovat provedením příslušných změn nastavení pro reklamu ve vašem Google účtu nebo zcela zakázat zaznamenávání vašich osobních údajů pomocí služby Google Analytics, jak je vysvětleno v části "Stížnost proti zaznamenávání osobních údajů".

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje o uživateli nebo jeho chování uchovávané společností Google v souvislosti s cookies, ID uživatelů nebo ID reklam (např. soubory cookie DoubleClick, ID reklamy na Android) budou anonymizovány nebo smazány po 14 měsících. Podrobnosti naleznete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=cs

ETRACKER

Na našich webových stránkách používá analytický servis Etracker. Poskytovatelem této služby je společnost Etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Německo. Umožňuje generovat profil uživatele pod pseudonymem založeným na osobních údajích. Pro dosažení tohoto cíle mohou být použity cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou lokálně archivovány v dočasné jednotce vašeho internetového prohlížeče. Tyto soubory cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při návratu na naše webové stránky. Osobní údaje shromážděné technologiemi Etracker nesmějí být použity bez existence samostatného prohlášení o souhlasu subjektu údajů, aby osobně identifikovali uživatele našich webových stránek, a nesmějí být sloučeny s osobními údaji o držiteli pseudonymu.

Soubory cookies Etracker zůstanou ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte.
Ukládání souborů cookies Etracker a použití tohoto analytického nástroje je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování s cílem optimalizovat nabídku a reklamu.

Můžete kdykoli vznést námitky proti sběru a uchovávání osobních údajů, což může ovlivnit všechny budoucí transakce. Chcete-li namítnout jakýkoli sběr a uchovávání osobních údajů do budoucna, klikněte na následující tlačítko. Výsledkem bude umístění souboru cookies pro odhlášení pod jménem "_et_oi_v2" službou Etracker. V budoucnu to bude mít za následek, že uživatelská data z vašeho prohlížeče již nebudou sbírána a uchovávána pro tuto doménu pomocí Etracker. Nemažte tento konkrétní soubor cookies tak dlouho, dokud váš požadavek trvá. Další informace naleznete v Etrackeru na adrese https://www.etracker.com/en/data-privacy/.

Smlouva o zpracování osobních údajů s ETRACKER

Se společností Etracker jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů a pokud jde o používání Etrackeru implementujeme v plném rozsahu přísná ustanovení německých dozorových autorit pro ochranu osobních údajů.

FACEBOOK PIXEL

K měření míry konverze využívá náš web Facebook pixelu, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").
Tento nástroj umožňuje sledování návštěvníků stránek poté, co se prokliknou na webové stránky poskytovatele po kliknutí na reklamu na Facebooku. To umožňuje analyzovat efektivitu reklam na Facebooku pro účely statistického a obchodní účely a optimalizovat budoucí reklamní kampaně.
Pro nás jako provozovatele této webové stránky jsou shromážděné údaje anonymní. Nejsme schopni žádným způsobem identifikovat konkrétního uživatele. Společnost Facebook však uchovává tyto informace a zpracovává je, takže je možné provést připojení k příslušnému uživatelskému profilu a společnost Facebook je schopna používat data pro vlastní propagační účely v souladu se Zásadami Facebook pro používání osobních údajů. To umožňuje Facebooku zobrazovat reklamy na vlastních stránkách i mimo Facebook. My jako provozovatel těchto webových stránek nemáme kontrolu nad používáním takových údajů.
Používání aplikace Facebook Pixel je založeno na článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel stránek má oprávněný zájem na efektivitě reklamních kampaní, které zahrnují také sociální média.

V Zásadách ochrany osobních údajů na stránce Facebook naleznete další informace o ochraně soukromí na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Máte také možnost deaktivovat funkci remarketingu zvanou "custom audience" v sekci nastavení reklam v části https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Chcete-li to provést, musíte se nejprve přihlásit do Facebooku.
Nemáte-li účet na Facebooku, můžete deaktivovat jakoukoli uživatelskou reklamu na Facebooku na webových stránkách Evropské interaktivní aliance digitální reklamy: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. PLUGINY A NÁSTROJE NA STRÁNKÁCH SPRÁVCE

YOUTUBE S ROZŠIŘENOU INTEGRACÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše webové stránky používají plug-iny platformy YouTube, kterou provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
YouTube používáme v rozšířeném režimu ochrany osobních údajů. Podle YouTube tento režim zajišťuje, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících na těchto webových stránkách dříve, než budou sledovat video. To nicméně nutně neznamená, že sdílení údajů s partnery YouTube může být vyloučeno v důsledku rozšířeného režimu ochrany osobních údajů. Například bez ohledu na to, zda sledujete video, služba YouTube vždy vytvoří spojení se sítí Google DoubleClick.
Jakmile začnete přehrávat video YouTube na našich webových stránkách, vytvoří se spojení se servery YouTube. V důsledku toho bude na serveru YouTube oznámeno, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste při přihlašování k vašemu webu přihlášeni do účtu YouTube, povolíte službě YouTube přímo přidělit informace o vašem uživatelském chování vašemu osobnímu profilu. Máte možnost tomu zabránit tím, že se odhlásíte z účtu YouTube.

Poté, co začnete přehrávat video, bude YouTube moci v zařízení umístit různé soubory cookies. S pomocí těchto souborů bude YouTube moci získat informace o návštěvnosti našich webových stránek. Tyto informace budou kromě jiného využívány k vytváření statistik videa s cílem zlepšit uživatelskou přívětivost webu a zabránit pokusům o podvodné jednání. Tyto soubory cookies zůstanou v zařízení, dokud je neodstraníte.

Za určitých okolností mohou být spuštěny další transakce zpracování osobních údajů poté, co jste začali přehrávat videa YouTube, což je mimo naši kontrolu.
Používání služby YouTube je založeno na našem zájmu prezentovat náš online obsah atraktivním způsobem. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, je to oprávněný zájem.
Další informace o tom, jak služba YouTube zpracovává uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

VIMEO

Naše webové stránky používají plug-iny video portálu Vimeo. Poskytovatelem je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Pokud navštívíte jednu ze stránek na našich webových stránkách, do kterých byl integrován Vimeo plug-in, bude vytvořeno připojení k serverům Vimeo. V důsledku toho server Vimeo obdrží informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Vimeo navíc obdrží vaši IP adresu. K tomu dojde také v případě, že nejste přihlášeni do služby Vimeo nebo nemáte účet na Vimeo. Informace zaznamenané společností Vimeo budou předány serveru Vimeo ve Spojených státech amerických.

Pokud jste přihlášeni do svého účtu Vimeo, povolíte Vimeo, aby přímo přiřadil vaše uživatelské chování k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu Vimeo.
Použití Vimeo je založeno na našem zájmu prezentovat náš online obsah atraktivním způsobem. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, je to oprávněný zájem.
Další informace o tom, jak Vimeo zpracovává uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Vimeo pod: https://vimeo.com/privacy.

WEBOVÉ FONTY GOOGLE (LOCAL EMBEDDING)

Naše webové stránky používají tzv. web fonts poskytované společností Google, aby zajistily jednotné používání písem na těchto stránkách. Tato písma Google jsou lokálně nainstalována tak, aby spojení se servery Google nebylo založeno ve spojení s touto aplikací.